ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562(สตรี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-16/17:27:19
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-14/16:01:36
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-14/10:07:31
4
เฉลิมศรี อื่นๆ จัดสรร นวัตวิถี ฝากอำเภอพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-13/14:27:44
5
จรินทร์ การตรวจราชการกระทรวง/กรม ส่งข้อมูลให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ส่งให้พี่ประดิษฐ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-13/14:19:02
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 8 ส.ค. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-12/23:40:23
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ประจำเดือน ก.ค.62 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน 9 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-09/16:11:38
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-09/16:05:30
9
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด รอบ 2 / 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-09/10:11:12
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-07/15:26:39
11
วิวัฒน์ อื่นๆ เอกสารการจัดทำผลงานระดับชำนาญการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-05/09:07:40
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-04/23:30:00
13
กรองศักดิ์ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รายงานความก้าวหน้า 1 คร. 1 สัญญา รอบ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-03/10:40:21
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีค่าตอบแทนผู้นำ อช ไตรมาส 1-3/2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-02/16:27:44
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-02/16:26:05
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-22/14:41:16
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-19/15:35:29
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-12/15:18:14
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-11/11:00:49
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่(งบสตรี) ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-10/20:48:24
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/18:28:06
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/18:27:05
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน เดือน มิ.ย.62 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 9 ก.ค.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/17:16:30
24
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ แบบรายงานกรม กิจกรรมเชิดชูเกียรติชนะเลิศ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/15:47:57
25
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ แบบรายงานกรม กิจกรรมเชิดชูเกียรติชนะเลิศ ประเภทกิจกรรม ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/15:47:22
26
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารการตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาของฝากของที่ระลึก สิ่งที่ส่งมาด้วย แนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4937 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/10:18:30
27
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การตรวจสอบการพัฒนาของที่ระลึกท่ีอำเภอใช้ OTOP ต้นทางเดียวกับท่ี จว.พัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-06/17:08:12
28
รณภพ การประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-30/09:01:55
29
ภคินท์ อื่นๆ Road Map นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-29/15:36:32
30
ภคินท์ อื่นๆ แบบประเมินเจ้าบ้านที่ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-28/17:16:19

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ]


Login