ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-19/11:46:28
2
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ ใบสำคัญรับเงินบุคคลภายนอก แบบ บก.111 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-13/13:38:58
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรี ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-12/14:20:47
4
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-12/10:04:40
5
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ แบบตอบรับการเข้ารับการประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-12/10:03:44
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-11/14:58:12
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน เดือน พ.ค.62 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 6 มิ.ย.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-10/16:49:53
8
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานตัวชี้วัดหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-10/14:25:21
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-09/19:18:51
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้นำ อช ไตรมาส2/2562 ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-07/14:19:17
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-07/14:17:39
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-06/16:39:37
13
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ งาน D-Hope ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-04/17:09:46
14
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ไฟล์ข้อมูลงานคาราวาน งบฯจว.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-31/16:26:02
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-31/13:45:57
16
ภคินท์ อื่นๆ ยุทธศาสตร์การจัดประเภทชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-29/11:08:10
17
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารเตรียมการรับตรวจจาก สตง. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-29/10:21:54
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 22 พ.ค 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-26/17:05:56
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 17 พ.ค 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-22/21:08:48
20
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบสำรวจครัวเรือนยากจน (อำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอกระสัง) สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-22/11:47:13
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-21/16:59:06
22
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ข้อมูลงบฯ จว.ส่งพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-17/09:46:33
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 14 พ.ค 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-16/22:39:34
24
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ ทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี ๖๒ กำหนดส่ง 3 มิ.ย.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-14/10:03:56
25
ภคินท์ อื่นๆ แบบฟอร์มการจัดประเภทชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-13/16:33:15
26
ภคินท์ อื่นๆ เอกสารประกอบรับการตรวจ จาก สตง. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-10/16:04:19
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-10/15:36:15
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชี ผู้นำ อช ไตรมาส 1/2562 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไม่สามารถโอนเงินได้ 2 ราย 1)นายสุริยา พลแสน อช.อ.บ้านใหม่ เลขที่บัญชี 12922654367 2)นายสนาม วิไธสง อช.อ.นาโพธิ์ เลขที่บัญชี 2023594237 ตรวจสอบบัญชีมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ เลขที่บัญชีถูกต้องใหม แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินนะคะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-10/14:25:31
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-10/14:22:02
30
กรองศักดิ์ OTOP งานพัฒนา QD ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-10/14:14:45

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ]


Login