สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

แหล่งงบประมาณ
งบที่ได้รับจัดสรร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ร้อยละ
จังหวัด
จังหวัด
ไตรมาส
ไตรมาส
1
2
3
4
รวม(บาท)
1
2
3
4
รวม(บาท)
1.กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ
40,172,440.00
26,077,240.00
11,191,600.00
2,893,600.00
10,000.00
40,172,440.00
20,696,610.00
6,389,980.00
31,060.00
0.00
27,117,650.00
67.50
2.งบบริหาร
11,390,672.00
11,222,672.00
0.00
168,000.00
0.00
11,390,672.00
6,907,619.00
0.00
56,000.00
0.00
6,963,619.00
61.13
3.โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
51,563,112.00
37,299,912.00
11,191,600.00
3,061,600.00
10,000.00
51,563,112.00
27,604,229.00
6,389,980.00
87,060.00
0.00
34,081,269.00
66.10