สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
(งบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ)

กลุ่ม/ฝ่าย/อำเภอ
งบที่ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายแล้ว
คงเหลือ
ร้อยละ
อำนวยการ
5,000.00
5,000.00
0.00
100.00
ยุทธศาสตร์ฯ
5,944,100.00
1,079,280.00
4,864,820.00
18.16
ส่งเสริมฯ
14,833,700.00
9,159,700.00
5,674,000.00
61.75
สารสนเทศฯ
870,900.00
775,940.00
94,960.00
89.10
เมืองบุรีรัมย์
1,650,270.00
1,221,870.00
428,400.00
74.04
กระสัง
1,038,160.00
790,760.00
247,400.00
76.17
คูเมือง
686,340.00
591,340.00
95,000.00
86.16
แคนดง
515,800.00
487,800.00
28,000.00
94.57
เฉลิมพระเกียรติ
610,200.00
582,500.00
27,700.00
95.46
ชำนิ
673,760.00
673,760.00
0.00
100.00
นางรอง
1,288,090.00
1,255,690.00
32,400.00
97.48
นาโพธิ์
612,890.00
497,090.00
115,800.00
81.11
โนนดินแดง
482,420.00
380,230.00
102,190.00
78.82
โนนสุวรรณ
551,010.00
382,210.00
168,800.00
69.37
บ้านกรวด
735,610.00
676,210.00
59,400.00
91.93
บ้านด่าน
497,310.00
416,310.00
81,000.00
83.71
บ้านใหม่ไชยพจน์
568,160.00
370,960.00
197,200.00
65.29
ประโคนชัย
1,224,770.00
1,053,770.00
171,000.00
86.04
ปะคำ
673,080.00
663,080.00
10,000.00
98.51
พลับพลาชัย
620,480.00
527,280.00
93,200.00
84.98
พุทไธสง
801,650.00
668,650.00
133,000.00
83.41
ละหานทราย
704,960.00
675,360.00
29,600.00
95.80
ลำปลายมาศ
1,299,190.00
1,109,190.00
190,000.00
85.38
สตึก
1,071,650.00
860,730.00
210,920.00
80.32
หนองกี่
750,390.00
750,390.00
0.00
100.00
หนองหงส์
758,230.00
758,230.00
0.00
100.00
ห้วยราช
704,320.00
704,320.00
0.00
100.00
รวม
40,172,440.00
27,117,650.00
13,054,790.00
67.50